Friday January 24 , 2020
Text Size
   

ส่งกู้ข้อมูลทางไปรษณีย์

ท่านสามารถนำส่งสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองดังนี้

ถึง  ทีมงาน 7recovery (......ระบุชนิดของสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์)

72/201 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120                            

****อย่าลืมใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อทางทีมงาน 7recovery.com จะได้ติดต่อกลับหาท่านได้อย่างรวดเร็ว